Showing all 5 results

Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o potravinách poskytuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. 10. 2011 (ďalej ako „nariadenie“), ktoré je vo všetkých členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, priamo účinné. Bližšie požiadavky na označovanie potravín umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 243/2015 (ďalej len „vyhláška“).